Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến dự thảo các nội dung tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - Sở Tài chính

(10:43 | 24/10/2022)

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi chung phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào