Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (21:14 | 05/04/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (21:14 | 07/05/2018)

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở định giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (22:04 | 20/03/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (22:04 | 20/04/2018)

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (21:14 | 01/04/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (21:14 | 16/04/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung điều I, Điều 3 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh về việc quy định khu vực không đấu giá khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:33 | 15/03/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:33 | 16/04/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định công tác thi đua, khen thưởng.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:10 | 08/03/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:10 | 09/04/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:17 | 08/02/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:17 | 08/03/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:04 | 06/02/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:05 | 06/03/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:05 | 27/02/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:05 | 05/03/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chí, cách thức thẩm định và xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:48 | 25/12/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:48 | 25/01/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:30 | 22/12/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:30 | 22/01/2018)

Hết hạn lấy ý kiến