Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Dự thảo Quyết định Ban hành quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thông cung cấp

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:07 | 02/10/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:07 | 02/11/2018)

Dự thảo quy định phạm vi vùng phụ cận đối với các công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 26/09/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 26/10/2018)

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và chỉ giới xây dựng của hệ thống đường bộ .....

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:03 | 21/09/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:03 | 21/10/2018)

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và chỉ giới xây dựng của hệ thống đường bộ .....

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:03 | 21/09/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:03 | 21/10/2018)

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương lao động

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:35 | 05/10/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:35 | 19/10/2018)

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:48 | 11/09/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:48 | 11/10/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết và dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ DNVVN trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 04/09/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 04/10/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về hình thức và mức hỗ trợ kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 02/08/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 02/09/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 07/06/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 30/08/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quy hoạch vùng nuôi chim yến và quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 04/06/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 05/07/2018)

Hết hạn lấy ý kiến