Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Góp ý dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:07 | 18/07/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:07 | 18/08/2017)

Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:21 | 06/07/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:21 | 06/08/2017)

Góp ý dự thảo nghị quyết về Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:23 | 05/06/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:23 | 05/07/2017)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý Dự thảo Nghị quyết kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khu phố giai đoạn 2017-2021

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:07 | 24/05/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:07 | 24/06/2017)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Bảng thang điểm xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:04 | 10/05/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:04 | 10/06/2017)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 , có xét đến năm 2030

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:33 | 04/05/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:33 | 04/06/2017)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý Dự thảo Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:11 | 27/04/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:11 | 27/05/2017)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:16 | 28/03/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:16 | 28/04/2017)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo "Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang"

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:31 | 15/03/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:49 | 15/04/2017)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua quy hoạch điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển viễn thông tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (07:57 | 15/03/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (07:57 | 15/04/2017)

Hết hạn lấy ý kiến