Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết sửa đội, bổ sung một số nội dụng của Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo ban hành kèm theo Nghị quyết số 104/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của HĐND tỉnh.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 14/11/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 14/12/2017)

Góp ý Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:52 | 13/11/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:52 | 13/12/2017)

Góp ý Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:52 | 13/11/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:52 | 13/12/2017)

Góp ý về việc bãi bỏ một số điều, khoản của Quy định quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên đại bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:57 | 10/11/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:57 | 10/12/2017)

Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật tại kỳ họp cuối năm 2017 (Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:55 | 30/10/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:55 | 30/11/2017)

Góp ý hồ sơ xây dựng Nghị quyết trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trình và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 25/10/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 25/11/2017)

Hết hạn lấy ý kiến

Quyết định ban hành Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:26 | 20/10/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (04:00 | 20/11/2017)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý Đề án Xây dựng hệ thống Phần mềm một cửa điện tử cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:57 | 17/10/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:57 | 17/11/2017)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định "Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gon, vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh KG"

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 16/10/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 16/11/2017)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 13/10/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 13/11/2017)

Hết hạn lấy ý kiến