Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 - Sở Tài chính

(15:43 | 09/11/2021)

1. Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

3. Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

4. Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới.

5. Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới.

6. Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới./.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào