Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định về người hoạt động không chuyên trách cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(09:40 | 22/11/2023)

- Dự thảo Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định về người hoạt động không chuyên trách cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Dự thảo Nghị quyết quy định về người hoạt động không chuyên trách cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Sửa đổi điểm b, khoản 1, điều 6 dự thảo Nghị quyết
Tôi đóng góp một số ý kiến như sau: 1. Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1, điều 6 của Nghị quyết về "Kiêm nhiệm, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố" như sau: - b) Người hoạt động không chuyên trách cấp xã được kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố. Vì theo như điểm b, khoản 1 điều 6 dự thảo Nghị quyết đang lấy ý kiến thì người hoạt động không chuyên trách ở xã được kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố và người tham gia hoạt động ở ấp, khu phố chứ không được kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách cấp xã. 2. Đề nghị xem xét nâng mức phụ cấp đối với các chức danh không chuyên trách cấp xã. Trong khi 03 chức danh không chuyên trách ấp, khu phố trên 350 hộ hoặc dưới 350 hộ đều cao hơn các chức danh không chuyên trách cấp xã, khối lượng công việc của không chuyên trách cấp xã nhiều, chất lượng đòi hỏi ngày càng cao mà hệ số chưa tương xứng với sức lao động và năng lực của người hoạt động không chuyên trách cấp xã.
Nguyễn Phú - 14:15 | 22/11/2023