Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

(14:08 | 14/11/2023)

- Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào