Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện

(08:16 | 09/11/2023)

- Dự thảo Tờ trình Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện tại Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 14/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang.

- Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện tại Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 14/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Nếu giải nén không được, vui lòng sử dụng chức năng Extract All của Windows.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào