Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý dự thảo các nội dung tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

(15:34 | 25/05/2023)

- Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống văn bản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Dự thảo Nghị quyết ban hành cơ chế tổng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công, mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào