Thứ sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định về thể loại, cơ cấu, mức thưởng và thời gian tổ chức Giải thưởng văn học, nghệ thuật Chiêu Anh Các tỉnh Kiên Giang

(09:20 | 12/05/2023)

- Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định về thể loại, cơ cấu, mức thưởng và thời gian tổ chức Giải thưởng văn học, nghệ thuật Chiêu Anh Các tỉnh Kiên Giang.

- Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định về thể loại, cơ cấu, mức thưởng và thời gian tổ chức Giải thưởng văn học, nghệ thuật Chiêu Anh Các tỉnh Kiên Giang.

- Dự thảo Báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến Giải thưởng văn học, nghệ thuật Chiêu Anh Các tỉnh Kiên Giang.

- Dự thảo Đề cương Nghị quyết quy định về thể loại, cơ cấu, mức thưởng và thời gian tổ chức Giải thưởng văn học, nghệ thuật Chiêu Anh Các tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào