Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

TRANG CHỦ>>CHÍNH QUYỀN>>Báo cáo – Thống kê

Báo cáo kinh tế xã hội

  • Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội Quý III, 9 tháng đầu năm và một số công tác trọng tâm trong những tháng cuối năm 2017

    (08:30 | 05/10/2017)

    Trong quý III và 9 tháng năm 2017, UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương, bám sát các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, tập trung chỉ đạo, đều hành với tinh thần quyết tâm cao, thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh; tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém được chỉ ra trong 6 tháng đầu năm, kết hợp với tăng cường sâu sát tình hình, khắc phục kịp thời những yếu kém phát sinh, nhất là trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và đầu tư. Kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017 có nhiều chuyển biến tích cực, các khu vực kinh tế đều có mức tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng 2017 đạt 7,82% (cao hơn mức kế hoạch năm 2017 là 7,2%).