Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2018 (Quý II/2018)
(08:16 | 11/03/2019)
BBT