Kiên Giang: Chấn chỉnh các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh kéo dài thời gian học tập
(15:51 | 26/02/2019)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đỗ Thanh Bình vừa ký ban hành Công văn chỉ đạo chấn chỉnh các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh được cử đi học tập, bồi dưỡng không hoàn thành đúng thời gian quy định của nhà trường, nên phải xin gia hạn thêm thời gian học tập, bồi dưỡng và bảo vệ luận văn, đề án… đã làm ảnh hưởng đến thời gian công tác tại các cơ quan, đơn vị và kinh phí đào tạo từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi mình quản lý thực hiện đảm bảo trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

 

Có ý thức, trách nhiệm trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác. Chấp hành tốt nội quy, quy định của nhà trường và các quy định của pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đảm bảo thời gian học tập theo quy định của nhà trường. Không gia hạn kéo dài thời gian học tập, bồi dưỡng và bảo vệ luận văn, đề án… làm ảnh hưởng đến công việc tại cơ quan, đơn vị và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh.

 

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học tập không hoàn thành đúng thời gian đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của nhà trường sẽ không được hỗ trợ chi phí đào tạo từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh trong thời gian kéo dài. Nếu không hoàn thành khóa học thì phải bồi thường kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

 

Thường xuyên theo dõi, quản lý cán bộ, công chức, viên chức do cơ quan, đơn vị mình đề xuất cử đi đào tạo, bồi dưỡng để kịp thời chấn chỉnh các trường hợp không thực hiện đảm bảo quy định về đào tạo, bồi dưỡng./.

Minh Ngọc