Kiên Giang: Thành lập Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai
(15:50 | 26/02/2019)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 thành lập Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai tỉnh Kiên Giang.

Chủ tịch Hội đồng là ông Phạm Hoàng Nam, Chánh Thanh tra tỉnh. Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm các ông Trần Chiến Thắng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; ông Phùng Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; bà Đỗ Thị Lệ Hảo, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Các thành viên là Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan.

 

Hội đồng Tư vấn có nhiệm vụ nghiên cứu, xem xét, tư vấn theo quy định của pháp luật cụ thể việc giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyên giải quyết của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 Hội đồng Tư vấn hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; các thành viên của Hội đồng Tư vấn được cung cấp thông tin các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai mà Hội đồng Tư vấn đang xem xét./.

Minh Ngọc