Bổ sung nội dung phần Ghi chú tại Bảng quy định tỷ lệ phàn trăm các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện…
(13:52 | 02/01/2019)