Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Khoản 15 Điều 1 của Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản
(13:32 | 23/01/2017)