Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Khoản 2 Điều 1, Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác thải
(13:22 | 10/05/2017)