Thị xã Hà Tiên về việc phê chuẩn điều chỉnh danh mục và vốn các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 trên địa bàn thị xã Hà Tiên.
(13:04 | 21/07/2017)

Nghị quyết: Xem file đính kèm