Sở Tư pháp sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020
(16:50 | 03/07/2020)

Sáng 3-7, Sở Tư pháp Kiên Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Quang cảnh hội nghị.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các mặt công tác của ngành đã được triển khai thực hiện đúng tiến độ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sở Tư pháp đã phối hợp với văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xem xét, kiểm tra 8 đề nghị xây dựng VBQPPL và thẩm định 15 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của tỉnh; giúp UBND tỉnh kiểm tra 100% VBQPPL; góp ý 18 dự thảo VBQPPL của trung ương và địa phương (6 luật, 2 nghị định, 1 thông tư, 1 nghị quyết và 8 quyết định). Tổ chức tập huấn công tác pháp chế, kiến thức pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản cho gần 500 đại biểu.


Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) có nhiều đổi mới, gắn với công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hoà giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật năm 2020. Trong 6 tháng đã cấp 3.789 phiếu lý lịch tư pháp; trợ giúp pháp lý cho 160 đối tượng và 36 vụ việc. 


Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lâm Minh Công, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu các đơn vị căn cứ chương trình công 6 tháng cuối năm và kết quả thảo luận, phân tích, đánh giá tại hội nghị, tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành.


Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh; triển khai Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch và xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc. 


Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền VBQPPL do cấp tỉnh và cấp huyện ban hành, đồng thời nâng cao chất lượn, hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hoá VBQPPL. Tổ chức kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật một số lĩnh vực trọng tâm trên địa bàn tỉnh. 


Tăng cường công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý, triển khai các hoạt động thường xuyên về trợ giúp pháp lý và phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý theo các chương trình, đề án, kế hoạch, tư vấn pháp luật ngoài trụ sở dựa trên kết quả khảo sát nhu cầu của người dân.
 

An Di