Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
(10:34 | 15/05/2020)

Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

BBT