Tổ chức thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ
(15:42 | 22/05/2020)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 602/KL-TTCP ngày 27-4-2020 của Thanh tra Chính phủ. 


Kế hoạch đề ra lộ trình cụ thể để khắc phục các nội dung được chỉ ra trong Kết luận số 602/KL-TTCP, trong đó xác định đầy đủ và rõ ràng trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra các sai phạm; chỉ đạo xử lý từng nội dung trong việc khắc phục sai phạm; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan; thu hồi nộp ngân sách các khoản thất thoát nêu trong kết luận...


Với 13 nội dung yêu cầu thực hiện, UBND tỉnh đã rà soát và xác định có 04 nội dung đã thực hiện và thực hiện một phần; 07 nội dung giao trách nhiệm cho các cơ quan chức năng chủ trì, tham mưu UBND tỉnh thực hiện; 02 nội dung tiếp tục quan tâm chỉ đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.


Xem cụ thể 13 nội dung và các vấn đề liên quan nêu trong kế hoạch
 

Huỳnh Hậu