Kiên Giang: Giải pháp thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế
(07:34 | 12/06/2017)

Hội nhập kinh tế quốc tế là chủ trương lớn của Đảng ta, là nội dung trọng tâm của hội nhập quốc tế và là một bộ phận quan trọng, xuyên suốt của công cuộc đổi mới. Trong 30 năm đổi mới vừa qua, từ Đại hội VI đến Đại hội XII, Đảng ta đã đưa ra chủ trương đúng đắn trong việc mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

 Hoinhap-01B.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng (hàng đầu, bên trái) dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia năm 2016, tại Campuchia.

 

Kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2015 đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,53% thúc đẩy cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực phù hợp với chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xác định được các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của tỉnh gắn với lợi thế so sánh theo từng tiểu vùng sinh thái, ưu tiên các sản phẩm có lợi thế như: Lúa gạo, các loại thủy hải sản có giá trị kinh tế cao (tôm, cá, cua, sò...), chăn nuôi gia súc, gia cầm (heo, gà, vịt); thị trường xuất khẩu tiếp tục củng cố và mở rộng; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1.711 USD lên 2.490 USD (giá hiện hành); tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 8,84% xuống còn 1,44%, khách tham quan du lịch tăng bình quân 9,58%/năm.
Thực hiện 3 khâu đột phá đạt được một số kết quả nhất định: Đầu tư một số công trình giao thông trọng điểm đã tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội; môi trường đầu tư không ngừng được cải thiện, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh luôn nằm trong nhóm tốt và khá so với cả nước; nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo từ 27% lên 52%. Đã thu hút 672 dự án với tổng số vốn đăng ký 468.260 tỉ đồng. Trong đó có 40 dự án đầu tư nước ngoài, các dự án ODA đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh đã được triển khai xây dựng. Mở rộng thị trường xuất khẩu và quan hệ thương mại gần 40 nước và vùng lãnh thổ. Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá, năm 2016 đạt 373 triệu USD. Du lịch có bước phát triển, lượng khách du lịch tăng 9,58%/năm. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển. Xây dựng huyện đảo Phú Quốc từng bước trở thành đặc khu kinh tế, thành phố du lịch sinh thái biển đảo. Quan hệ đối ngoại được duy trì và mở rộng; quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố.
Với thành tích đạt được, đồng thời cần phát huy hơn nội lực để thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế, UBND tỉnh đã xác định mục tiêu đến năm 2020:
- Cụ thể hóa nghị quyết và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế, gắn kết với quá trình hoàn thiện cơ chế với mô hình tăng trưởng phù hợp; tập trung thực hiện quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, tranh thủ huy động các nguồn lực trong và ngoài nước tạo điều kiện thuận lợi về vốn, kinh nghiệm quản lý, trình độ khoa học, công nghệ tiên tiến để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, củng cố và tăng cường quốc phòng an ninh.
- Phấn đấu đến năm 2020: Thu nhập bình quân đầu người 3.000 - 3.200 USD. Tỷ lệ hộ nghèo giữ mức 1-1,5% (giai đoạn 2016-2020). Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài khoảng 150 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đạt 01 tỷ USD. Thu hút được 650 - 700 ngàn lượt khách du lịch quốc tế và trên 9 triệu lượt khách du lịch nội địa; đóng góp trên 10% GRDP của tỉnh; tổng thu từ khách du lịch đạt 600 triệu USD.
Để đảm bảo thực hiện đạt kết quả, cần thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:
Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, năng lực thực thi pháp luật về hội nhập kinh tế quốc tế và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến về chủ trương của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong từng giai đoạn về hội nhập, đặc biệt là Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 06-02-2017 của Tỉnh ủy Kiên Giang về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Hoinhap-02B.jpg

Tập huấn hội nhập kinh tế quốc tế tại huyện Tân Hiệp

 

Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về hội nhập đến các sở, ngành, địa phương và các thành phần kinh tế, từ đó tận dụng những cơ hội, hạn chế những thách thức và thỏa mãn những yêu cầu cần đáp ứng khi tham gia thực hiện các hiệp định thương mại tự do. Tiếp xúc, gặp gỡ, làm việc với các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam chủ động giới thiệu các chương trình quảng bá sản phẩm, tiềm năng phát triển, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đến bạn bè quốc tế.
Hai là, nâng cao năng lực cạnh tranh: Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 19-CTr/TU ngày 06-02-2017 của Tỉnh ủy Kiên Giang về thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó cần chú trọng:
Triển khai dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Thực hiện tốt các chương trình hành động của UBND tỉnh về tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020 và thực hiện Chương trình hành động số 319/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Kế hoạch số 91/KH-UBND, ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết 19/2016/NĐ-CP.
Tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng; nâng cao điểm số và thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp ở nhóm đầu cả nước.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, thực hiện quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Triển khai Đề án: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015-2020” theo Quyết định số 3274/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.
Đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và thanh toán không dùng tiền mặt đã được Chính phủ phê duyệt; áp dụng các chuẩn mực, thông lệ quốc tế trong hoạt động kinh doanh và quản trị ngân hàng theo đúng lộ trình; triển khai kịp thời chính sách tiền tệ phù hợp với tình hình địa phương, góp phần kiểm soát lạm phát.
Xây dựng và triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện hội nhập quốc tế.
Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế; tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục quốc dân; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, dạy nghề và gắn kết đào tạo với doanh nghiệp; ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất kinh doanh.
Triển khai chương trình phát triển công nghiệp chế biến xuất khẩu tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020. Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020 hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu nâng cao năng lực cạnh tranh.
Huy động nguồn lực để đầu tư hệ thống chợ theo quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020. Xây dựng cơ chế điều phối liên kết vùng trên cơ sở rà soát, bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện và xác định rõ vai trò, trách nhiệm cụ thể cho từng vùng. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết phát triển toàn diện trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là vùng kinh tế trọng điểm, chú trọng phát triển nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm có lợi thế xuất khẩu theo chuỗi giá trị nhằm khai thác tốt lợi thế so sánh, đặc thù của mỗi địa phương.
Triển khai kế hoạch xúc tiến thương mại mở rộng thị trường xuất khẩu tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, phấn đấu trung bình mỗi năm có trên 15% doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu nông sản, thủy sản được hỗ trợ từ hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh.
Xây dựng dự án hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư vào 03 khu công nghiệp: Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, Thuận Yên, thị xã Hà Tiên và Xẻo Rô – huyện An Biên.
Hoàn chỉnh Đề án Đặc khu kinh tế Phú Quốc, phát triển Phú Quốc thành trung tâm du lịch - dịch vụ lớn của cả nước, khu vực Đông Nam Á theo mô hình mở, hướng tới 3 trụ cột chính: Công nghiệp giải trí, nghỉ dưỡng; dịch vụ tài chính ngân hàng và kinh tế biển.
Ba là, tập trung ưu tiên phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
Tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 05-NQ/TU ngày 27-01-2013 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Đề án “Phát triển giống cây trồng vật nuôi tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020”. Đồng thời triển khai Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020”.
Xây dựng hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới giai đoạn 2016-2020 và nâng cao năng lực nguồn nhân lực hợp tác xã góp phần hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu dùng và xuất khẩu.
Triển khai Dự án điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp - nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Triển khai Chương trình nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp vùng Tứ giác Long Xuyên và vùng U Minh Thượng đến năm 2020 theo Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.
Bốn là, tăng cường quốc phòng, an ninh
Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020”.
Năm là,.nâng cao và phát huy hiệu quả công tác đối ngoại
Kết nối, thiết lập, duy trì, tăng cường quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế giữa tỉnh Kiên Giang với các nước trên thế giới đặc biệt là các tỉnh giáp biên với Vương quốc Campuchia nhằm thu hút đầu tư, thương mại, du lịch, mở rộng thị trường xuất khẩu, giữ vững quốc phòng, an ninh.
Sáu là, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, giải quyết tốt các vấn đề xã hội
Xây dựng kế hoạch bảo vệ, tôn tạo, phát huy các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; chương trình phát triển 04 vùng du lịch trọng điểm.
Tăng cường đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhất là phục vụ các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch theo Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 11/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.
Bảy là, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
Tích cực quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên; bảo vệ môi trường; ứng phó biến đổi khí hậu; thực hiện có hiệu quả Đề án “Bảo vệ môi trường và hệ sinh thái đặc thù giai đoạn 2017- 2020”.
- Bảo vệ và phát triển rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng ngập mặn ven biển; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Nâng cao chất lượng dự báo, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Kông.
Tiếp tục triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2013-2020 và tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 30/5/2013, của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cập nhật kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu 2016-2020 và sau năm 2020.
Tám là, đổi mới tổ chức, hoạt động của tổ chức Công đoàn và quản lý tốt sự ra đời, hoạt động của các tổ chức người lao động tại doanh nghiệp.
- Chủ động nắm vững tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ công nhân trên địa bàn tỉnh, giải quyết kịp thời tranh chấp lao động, bảo đảm hài hòa lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp./.
 

Ng. Lê Hồng (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)