Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi họp Ban Tổ chức và Tổ giúp việc phục vụ Hội thảo "Phát huy tiềm năng, lợi thế đầu tư và phát triển du lịch 03 vùng: Hà Tiên - Kiên Lương,...
(09:33 | 17/10/2019)

​