Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025
(15:43 | 11/09/2019)

Ngày 19-8-2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND Tổ chức Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025.

Trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 9 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh năm 2018.

 

Mục đích là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ CBCCVC gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của các cơ, đoàn thể, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì Nhân dân phục vụ.

 

Yêu cầu tổ chức Phong trào thi đua (PTTĐ) phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các PTTĐ của cơ quan, đơn vị, địa phương và các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh; PTTĐ phải được triển khai sâu rộng với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn. Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện PTTĐ; có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

 

Đối tượng thi đua là các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thành phố; lực lượng vũ trang Nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước (cơ quan, đơn vị, địa phương). CBCCVC, người lao động và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang Nhân dân (gọi tắt là CBCCVC). PTTĐ được tổ chức trong giai đoạn 2019- 2025. Năm 2022 tổ chức sơ kết và năm 2025 tổng kết PTTĐ.

 

Nội dung thi đua đối với tập thể: “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”.

 

Nội dung thi đua đối với CBCCVC: “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”.

 

Về tiêu chuẩn khen thưởng, UBND tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với tập thể và cá nhân hàng năm và khi sơ kết, tổng kết PTTĐ. Ngoài ra các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng khi sơ kết, tổng kết PTTĐ.

 

Để triển khai thực hiện có kết quả PTTĐ, UBND tỉnh giao: (1) Giám đốc (thủ trưởng) các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch này và điều kiện cụ thể, xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện PTTĐ đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ; tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng. (2) tăng cường thông tin, tuyên truyền phù hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động; tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả PTTĐ. (3) Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong thực hiện PTTĐ. (4) Hội đồng TĐKT tỉnh và các cấp phân công rõ trách nhiệm các thành viên Hội đồng trong quá trình chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện PTTĐ ở các lĩnh vực, địa bàn cụ thể. (5) Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch phát động PTTĐ “Không có khói thuốc lá tại công sở và nơi công cộng”. (6) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch phát động PTTĐ “Không có rác thải nhựa tại công sở và ngoài cộng đồng”. (7) Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có biển tập trung triển khai phong trào thi đua “Đảm bảo vệ sinh môi trường biển, không có rác thải nhất là rác thải nhựa”. (8) Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch này; tham mưu UBND tỉnh khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu; đẩy mạnh công tác phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh về PTTĐ./.

Hà chiến