Giảm 25 phòng chuyên môn thuộc 14 sở, ngành tỉnh
(13:34 | 10/09/2019)

Theo Đảng ủy Sở Nội vụ, thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đến nay Kiên Giang sắp xếp xong 14 sở, ngành tỉnh. Qua sắp xếp, giảm được 25 phòng chuyên môn. Các sở, ngành được sắp xếp gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Công thương, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Du lịch, Sở Y tế. Ngoài ra, tỉnh tiến hành nhất thể hóa một số chức danh cấp huyện và cấp xã theo kế hoạch đề ra.

Các đơn vị sự nghiệp công lập cũng được rà soát, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ đầu năm 2015 đến nay, Kiên Giang giảm được 52 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt 52% so mục tiêu đến năm 2021 (mục tiêu đến năm 2021 giảm 100 đơn vị).

 

Việc tinh giản biên chế được quan tâm thực hiện. Giai đoạn 2015-2018, tỉnh tinh giản 2.110 biên chế, đạt 5,93% (kế hoạch đến năm 2021 tinh giản tối thiểu 10% biến chế). Cụ thể, biên chế hành chính đã giảm 189/284 biên chế phải giảm, đạt 6,66%; biên chế sự nghiệp giảm 1.921/3.318 biên chế phải giảm, đạt 5,87%.

TÚ MINH