Tăng cường công tác quản lý, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn, chi hội, tổ hội ở địa bàn dân cư
(08:38 | 10/09/2019)

Ngày 01-8, Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về tăng cường công tác quản lý đoàn viên, hội viên; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn, chi hội, tổ hội ở địa bàn dân cư.

Để tăng cường công tác quản lý đoàn viên, hội viên, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn, chi hội, tổ hội ở địa bàn dân cư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:


1. Tiếp tục quán triệt thực hiện Chương trình hành động số 40-CTr/TU, ngày 27-8-2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chương trình chỉ đạo số 56-CTr/TU, ngày 12-7-2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08-12-2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội. 


2. Các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp tiếp tục rà soát quản lý tốt đoàn viên, hội viên; nắm chặt đối tượng của đoàn thể mình quản lý theo Điều lệ quy định, thường xuyên theo dõi, kịp thời điều chỉnh biến động số lượng đoàn viên, hội viên gắn với nâng lên chất lượng đoàn viên, hội viên. Đi đôi với quan tâm công tác tuyên truyền giáo dục để quần chúng nhân dân tự nguyện tham gia vào các tổ chức chính trị-xã hội ở địa bàn dân cư. Chấn chỉnh việc phát triển đoàn viên, hội viên không đúng thực chất.


3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng, ủy ban nhân dân các cấp quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể hoạt động. Nghiên cứu, xem xét giao cho các đoàn thể thực hiện một số chương trình, dự án về phát triển kinh tế-xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể.


4. Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị này cụ thể, sát hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Cuối năm 2019, cấp tỉnh, huyện, xã sơ kết, đánh giá những chuyển biến mới trong công tác quản lý đoàn viên, hội viên, đề ra nhiệm vụ năm 2020, gắn với thực hiện chỉ tiêu nghị quyết đại hội ở từng cấp.


5. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban của Tỉnh ủy, các đoàn thể chính trị-xã hội, các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
 

Đan Linh