Hướng dẫn về hoạt động của Bộ phận tham mưu, giúp việc cho cấp ủy huyện và đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc cấp ủy, tổ chức đảng ở các sở ban ngành và doah nghiệp cấp tỉnh
(08:30 | 05/09/2019)