Hoạt động tín dụng chính sách xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên
(09:42 | 26/08/2019)

Ngày 23-8, đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH)

Đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính sách xã hội.

 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, nhân dân về thực hiện TDCSXH nâng lên. Vốn TDCSXH góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước đề ra, tập trung phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh phát triển kinh tế địa phương.

 

Công tác phối hợp giữa Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Kiên Giang (NHCSXH tỉnh) và các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, chất lượng ủy thác ngày càng nâng cao. Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, thành phố quan tâm hỗ trợ NHCSXH tỉnh về cơ sở vật chất, cân đối nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH tỉnh để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW, nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện ủy thác sang NHCSXH tỉnh 141,2 tỷ đồng.

 

Để thực hiện tốt hơn Chỉ thị 40-CT/TW, đồng chí Đặng Tuyết Em đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền xác định hoạt động TDCSXH là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cần phải thể hiện trong các chương trình, kế hoạch hành động của địa phương, đơn vị, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đẩy lùi “tín dụng đen”. Tích cực huy động các nguồn lực cho TDCSXH gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Thường xuyên quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng TDCSXH, các địa phương phối hợp NHCSXH tỉnh trong công tác điều tra, xác định đối tượng vay vốn, đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ với hoạt động cho vay vốn của NHCSXH, giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả, cải thiện đời sống, hoàn trả nợ ngân hàng đúng quy định. Chính quyền các cấp nghiên cứu bố trí thêm ngân sách địa phương hàng năm chuyển sang NHCSXH tỉnh để cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác vay. Đồng thời, phối hợp lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động hỗ trợ công tác giảm nghèo, công tác khuyến nông với TDCSXH đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phối hợp NHCSXH tỉnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về TDCSXH đến các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng TDCSXH, chú trọng công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ tổ chức chính trị - xã hội trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, kỹ năng kiểm tra, giám sát, quản lý vốn vay hiệu quả, làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn vay vốn, giúp người dân sử dụng vốn có hiệu quả.

 

Đồng chí Đặng Tuyết Em đề nghị NHCSXH tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW, các văn bản của tỉnh, huyện. Hệ thống phòng giao dịch NHCSXH trong tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy hiệu quả hoạt động của các điểm giao dịch xã, thực hiện công khai các chính sách tín dụng ưu đãi để các tầng lớp nhân dân biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện công việc này. Đồng thời, tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH các cấp, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, thực hiện huy động, quản lý vốn hiệu quả, chú trọng chất lượng tín dụng, chất lượng các điểm giao dịch xã, chất lượng tổ tiết kiệm và vay vốn.

 

Dịp này, 5 tập thể, 14 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW. Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam tặng giấy khen 7 tập thể, 9 cá nhân có thành tích đóng góp trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW.

THÙY TRANG