Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 18, số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị k
(11:11 | 15/08/2019)