Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại cuộc họp thông qua kế hoạch Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang
(06:48 | 05/08/2019)
BBT