Gần 72% cá nhân trực tiếp lao động, công tác được UBND tỉnh khen thưởng
(22:00 | 25/02/2016)

 Những năm gần đây, nhất là năm 2015 công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới hướng về cơ sở và quan tâm, chú trọng khen thưởng cá nhân trực tiếp lao động, công tác.

 Điểm nổi bật trong chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2015 đạt kết quả, đó là tập trung đổi mới tổ chức phong trào thi đua yêu nước và chú trọng khen thưởng cá nhân trực tiếp lao động, công tác, học tập, chiến đấu và phục vụ chiến đấu bằng nhiều giải pháp như: UBND tỉnh phát động thi đua bằng Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 09/4/2015 phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015 với chủ đề “Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Kiên Giang chung sức, đồng lòng thi đua nước rút hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và giai đoạn 2011-2015 do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đề ra” (trước đây chỉ phát động thi đua chung), trên cơ sở đó 100% các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện hưởng ứng phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2015. UBND tỉnh và các Ban chỉ đạo, Hội đồng cấp tỉnh do UBND tỉnh làm trưởng ban, chủ tịch hội đồng đã ban hành các kế hoạch thực hiện các chuyên đề thi đua như: “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Cải cách hành chính”… các sở, ngành đoàn thể đã xây dựng và thông qua Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh chấp thuận 18 chuyên đề thi đua có phạm vi toàn tỉnh, các chuyên đề thi đua đã tạo điều kiện để cá nhân trực tiếp lao động, công tác, học tập, chiến đấu và phục vụ chiến đấu tham gia đăng ký thực hiện. Hội đồng TĐKT tỉnh và Ban TĐKT đã ký liên tịch với các sở ngành như với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trong thực hiện phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”, với Ban Dân vận Tỉnh uỷ trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, với Liên đoàn Lao động tỉnh trong thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong công nhân lao động, với Hội Nông dân tỉnh trong thực hiện phong trào thi đua “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”… Một trong giải pháp UBND tỉnh đề ra để khuyến khích khen thưởng cá nhân trực tiếp lao động, công tác, học tập, chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao hàng năm đó chính là việc quy định tại Khoản 2, Điều 3 Quy định về công tác TĐKT ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 11/2/2015 của UBND tỉnh, theo đó quy định tỷ lệ khen thưởng bằng hình thức Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương trở lên không quá 15% so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Từ các giải pháp trên, năm 2015 đã có 2.648/3.687 cá nhân trực tiếp lao động, công tác, học tập, chiến đấu và phục vụ chiến đấu tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” và được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, chiếm 71,82% so tổng số cá nhân được khen thưởng, tăng 29,11% so với năm 2014.

Năm 2016, trong phương hướng nhiệm vụ đề ra, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo chú trọng khen thưởng cho các cá nhân trực tiếp lao động, công tác, học tập, chiến đấu và phục vụ chiến đấu bằng các giải pháp như: Tiếp tục đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, khuyến khích tổ chức thi đua theo chuyên đề và theo đợt tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cấp bách, các công trình, đề án lớn của tỉnh và từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị phải đề ra biện pháp nhằm sớm phát hiện và kịp thời khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cá nhân lập được thành tích xuất sắc; xây dựng kế hoạch để triển khai và thực hiện có hiệu quả việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến; duy trì công tác phối hợp với các ngành trong tuyên truyền và xét khen thưởng cá nhân trực tiếp lao động, công tác, học tập, chiến đấu và phục vụ chiến đấu như năm 2015 đồng thời phối hợp với Tỉnh đoàn và một số đoàn thể để phát động chuyên đề thi đua và khen thưởng các cá nhân không phải là lãnh đạo quản lý lập được thành tích xuất sắc./.

HC (TN-http://sonoivu.kiengiang.gov.vn)