Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
(14:42 | 01/07/2019)