Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang.
(14:10 | 17/06/2019)