Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, ban hành kèm theo Quyết định sô 16/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Kiên Giang.
(11:00 | 17/06/2019)