Quyết định ban hành Quy chế ứng dụng "Hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
(09:43 | 06/06/2019)