Phát động phong trào thi đua năm 2019: Đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá
(08:33 | 04/04/2019)

Tại hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng (TĐ-KT) năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, ngày 25-3, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua (PTTĐ) thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2019 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”. 

Nội dung thi đua thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đã được đề ra trong Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 10-12-2018 của Tỉnh ủy Kiên Giang về phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Nghị quyết số 196/NQ-HĐND, ngày 14-12-2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.


Nội dung trọng tâm thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 là hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ về: Tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách, tăng kim ngạch xuất khẩu, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, giảm tội phạm và tai nạn giao thông; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, giảm nghèo và giải quyết việc làm, chăm sóc người có công; khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường; đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt cải cách hành chính nhằm tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.


Tập trung triển khai thực hiện tốt 3 PTTĐ trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động là: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả, kết hợp các PTTĐ khác, như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; dân vận khéo… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng, đạo đức và lối sống trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… Xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) từ tỉnh tới cơ sở đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đảm bảo tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, gắn bó với nhân dân. 


Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra các mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ 7,8% so năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.181 đô la Mỹ (USD); tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 4,07%, tổng sản lượng lúa đạt 4,3 triệu tấn; tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành thủy sản 7,62%, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 834.000 tấn, sản lượng tôm nuôi 76.000 tấn; tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 9,2%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 680 triệu USD, tổng kim ngạch nhập khẩu 60 triệu USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 108.200 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn 10.440 tỷ đồng; tổng chi ngân sách 15.081 tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển 5.533 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 48.084 tỷ đồng; tỷ lệ nhựa hóa hoặc bê tông hóa đường giao thông ấp và liên ấp 83,4%; có thêm 12 xã đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới 63/117 xã; giảm tỷ lệ sinh 0,2‰, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 6,85‰; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 12,6%; tỷ lệ huy động học sinh từ 6-14 tuổi đi học trên 96% so với độ tuổi; số người được giải quyết việc làm từ 35.000 lượt người trở lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo 64%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề có bằng cấp, chứng chỉ đạt 49%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-1,5%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88%, tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 86,9%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96,79%; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch đạt 86,2%, tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,2%, công tác tuyển quân đạt 100%; tai nạn giao thông giảm 5% so năm 2018 trên cả 3 tiêu chí. Và một số chỉ tiêu khác: 100% cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra về cải cách hành chính năm 2019; 100% các cơ quan hành chính các cấp và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tốt nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo vệ sinh, môi trường tại các cơ quan, địa phương, đơn vị; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh bảo đảm theo hướng dẫn của Trung ương; phấn đấu kết nạp 3.000 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 85%; chất lượng hoạt động chi đoàn, chi hội từ khá trở lên đạt 85%, quản lý tốt đoàn viên, hội viên.
 

Huỳnh Anh