Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính sách - Cơ hội - Dự án mời gọi đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Một số nhiệm vụ triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020

(14:12 | 16/03/2020)

Ngày 03-3-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND tỉnh về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh.a

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm các quy định trong quản lý đầu tư công, đấu thầu, xây dựng, thanh toán vốn.

 

Theo đó, năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, để thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư công năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, Ban Quản lý dự án cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, cụ thể:


Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 không đạt kế hoạch đề ra. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020, ngay từ đầu năm phải đề ra các giải pháp cụ thể nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế. Xây dựng tiến độ chi tiết cho từng dự án, công trình để theo dõi, đôn đốc, quản lý tiến độ.


Đối với các công trình đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng trước 31-12-2019, trong quý I-2020 phải hoàn thành hồ sơ thanh toán theo quy định và giải ngân hết kế hoạch vốn bố trí; đối với các công trình chuyển tiếp, đến hết quý II-2020 giải ngân trên 50% kế hoạch bố trí; đối với các công trình triển khai mới năm 2020, trong quý I-2020 phải triển khai và hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công, giải ngân các chi phí tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án. Đến cuối quý III-2020, giải ngân đạt tối thiểu 65% kế hoạch vốn. Đến hết 31-01-2021 giải ngân phải đạt từ 95% kế hoạch vốn trở lên. Các đơn vị giải ngân không đạt chỉ tiêu sẽ xem xét điều chuyển vốn và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó phải bị xử lý trách nhiệm nếu không giải ngân hết số vốn được giao.


Đẩy nhanh tiến độ bồi thường và bàn giao mặt bằng, thường xuyên theo dõi, kịp thời giải quyết các phát sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu vốn đền bù khi triển khai các dự án được duyệt. Chỉ đạo ưu tiên, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông, xây dựng nông thôn mới, các công trình thuộc 2 chương trình mục tiêu quốc gia; Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, người nghèo; thiết chế văn hóa xã, các bệnh viện tỉnh, các công trình phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh… nhằm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh và các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.


Rà soát, kiện toàn Ban Quản lý dự án đảm bảo năng lực, điều kiện theo đúng quy định. Chấn chỉnh và nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định dự án, thiết kế dự toán.


Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm các quy định trong quản lý đầu tư công, đấu thầu, xây dựng, thanh toán vốn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá và xử lý vi phạm trong lĩnh vực kế hoạch đầu đầu tư theo quy định. 
 

Bích Dân