Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hội đồng nhân dân các cấp

(08:41 | 25/03/2019)

Hội đồng nhân dân (HĐND) là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. HĐND có chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND, giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.

Thực tiễn hoạt động của HĐND các cấp ở tỉnh, qua mỗi nhiệm kỳ, đội ngũ cán bộ đều nâng lên về số lượng, trình độ, năng lực. HĐND tỉnh khóa V có 1 đại biểu hoạt động chuyên trách, đến khóa IX có 11 đại biểu hoạt động chuyên trách. Từ đó, chất lượng và hiệu quả hoạt động HĐND được nâng lên, thể hiện ngày càng rõ là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đạt được kết quả trên do thường trực HĐND, các ban HĐND, đại biểu HĐND không ngừng phấn đấu vươn lên trong hoạt động và một yếu tố có tính quyết định là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND, thể hiện rõ nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các hoạt động của HĐND; công tác bố trí và sử dụng cán bộ.

Tuy nhiên, sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND ở một vài địa phương trong tỉnh, nhất là cấp xã có nơi còn xem nhẹ vai trò hoạt động của HĐND (một số xã bố trí phó chủ tịch HĐND là cấp ủy viên, trình độ, năng lực hạn chế). Từ đó, hoạt động của HĐND mờ nhạt, nặng tính hình thức, không thể hiện được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Tại hội nghị toàn quốc về tổ chức và hoạt động của HĐND và ủy ban nhân dân năm 2015, trong báo cáo, có đoạn: “Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND là yếu tố hết sức quan trọng. Thực tiễn cho thấy ở nơi đâu cấp ủy đảng có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của HĐND, có sự quan tâm và có phương thức lãnh đạo phù hợp thì ở đó HĐND hoạt động hiệu quả”.
Vậy, vấn đề đặt ra là tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND như thế nào? Tôi xin nêu lên một số vấn đề sau:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng, nhất là cấp cơ sở cần nâng cao nhận thức và hiểu biết đầy đủ về HĐND, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND: HĐND là cơ quan chính quyền địa phương, được giao nhiệm vụ giám sát việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương theo nghị quyết của HĐND đã đề ra. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy đảng, mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND với ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội, từ đó, tạo ra sự phối hợp, kết hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Nếu nhận thức của các cấp ủy đảng được nâng lên thì khó khăn về các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của HĐND như: Cán bộ, kinh phí hoạt động, chế độ, chính sách, trụ sở làm việc... sẽ giải quyết được vì nằm trong khả năng của các cấp ủy đảng.

Thứ hai, Đảng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đối với HĐND. Chúng ta đều biết Đảng ta là đảng cầm quyền, Đảng vừa ở trong hệ thống chính trị lại vừa lãnh đạo hệ thống chính trị, lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội bằng cương lĩnh, đường lối, nghị quyết của Đảng thông qua Đảng đoàn HĐND; thông qua tổ chức, bộ máy và cán bộ, đảng viên nằm trong các tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; thông qua các hoạt động giám sát của HĐND nhằm bảo đảm thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, Đảng cần tạo cơ chế, điều kiện để phát huy cao vai trò, tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức này trong thực hiện mục tiêu đổi mới, Đảng không bao biện, không làm thay nhiệm vụ của các tổ chức này.

Thứ ba, Đảng cần mạnh dạn bố trí cán bộ. Một mặt, tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hiện có; mặt khác điều động, luân chuyển cán bộ có trình độ, năng lực, am  hiểu về pháp luật, hành chính, về hoạt động của HĐND sang công tác cơ quan HĐND nhằm bảo đảm tính liên tục, tính kế thừa và phát triển trong đội ngũ cán bộ của HĐND.

Trần Quốc Việt