Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09-02-2018 của Ban Bí thư, khóa XII "về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới"

(09:33 | 12/10/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   129-KH-TU_201810040752094350.doc