Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Thường trực HĐND tỉnh Kiên Giang quyết định dự kiến chương trình Kỳ họp giữa năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

(21:58 | 19/05/2018)

Thực hiện Khoản 3, Điều 80 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 17 tháng 5 năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo số 101/TB-HĐND dự kiến chương trình Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2018), theo đó thời gian kỳ họp dự kiến tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 16 đến ngày 18/7/2018. Nội dung của Kỳ họp gồm 10 nhóm công việc chính, cụ thể:

1. Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang báo cáo kết quả Kỳ họp thứ năm, Quốc hội Khóa XIV.

2. Các báo cáo và tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh:

2.1. Báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 06 tháng đầu năm và Chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2018.

2.2. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX.

2.3. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh.

2.4. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017.

2.5. Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.

3. Các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh:

3.1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang 06 tháng đầu năm và Chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2018.

3.2. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018.

3.3. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách 06 tháng đầu năm và Chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2018.

3.4. Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm và Chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2018.

3.5. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018.

3.6. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018.

3.7. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh trước và sau Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh.

3.8. Báo cáo về phương hướng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh.

4. Các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh:

4.1.Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

4.2. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

4.3. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

4.4. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ để thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

4.5. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

4.6. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện), xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã); thời gian UBND các cấp gửi báo cáo đến các Ban của HĐND, Thường trực HĐND, HĐND cùng cấp.

4.7. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định về phân cấp quản lý tài sản thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang.

4.8. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết điều chuyển vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

4.9. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

4.10. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

4.11. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

4.12. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2018-2019.

4.13. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2018.

4.14. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và giao biên chế Hội có tính chất đặc thù năm 2018.

4.15. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về chương trình giải quyết việc làm giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

4.16. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết xác định phạm vi vành đai biên giới trong khu vực biên giới đất liền tỉnh Kiên Giang.

5. Các báo cáo hoạt động 06 tháng đầu năm, chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2018 và các báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh:

5.1. Ban Kinh tế - Ngân sách;

5.2. Ban Văn hóa - Xã hội;

5.3. Ban Pháp chế;

5.4. Ban Dân tộc.

6. Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam đối với HĐND, UBND tỉnh.

7. Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tỉnh 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018.

8. Báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018.

9. Báo cáo công tác của Cục Thi hành án dân sự tỉnh 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018.

10. Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp./.

La Lực

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   101-TB-HÐND_201805240426232740.pdf