Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(09:24 | 17/10/2019)

Sáng qua, 16-10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (BCHTƯĐ) khóa XII. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức.

 

Thông báo nhanh tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho biết, từ ngày 7 đến 12-10, tại Thủ đô Hà Nội, BCHTƯĐ khóa XII Hội nghị lần thứ 11. BCHTƯĐ thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cụ thể gồm: Dự thảo báo cáo (DTBC) chính trị và DTBC 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); DTBC tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030; DTBC đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; DTBC tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. BCHTƯĐ giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trên để triển khai các bước tiếp theo.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho biết, BCHTƯĐ tán thành trình Đại hội XIII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi). BCHTƯĐ giao Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Trung ương và góp ý của các cấp ủy, tổ chức đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của BCHTƯĐ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. BCHTƯĐ đã thảo luận, cho ý kiến về báo cáo tình hình KT-XH năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022. BCHTƯĐ giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến Trung ương thảo luận, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh ban hành kết luận, chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Chính phủ hoàn chỉnh báo cáo trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV xem xét, quyết định.

 

BCHTƯĐ đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào các văn bản: Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10, khóa XII đến Hội nghị Trung ương 11, khóa XII, báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2018. Về công tác nhân sự, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho biết, BCHTƯĐ đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Son - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Trương Minh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

TÂY HỒ