Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI (sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức"

(08:36 | 05/09/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   429-BC-TU_201908131038171140.pdf  429-bctu_Kqua_thien_NQ18,_NQ39_TW_(PL)_201908131033323162.doc  429-BC-TU_PL_kem_BC_thien_NQ18-39_(1)_201908131033323151.xls  429-BC-TU_PL_kem_BC_thien_NQ18-39_201908131033329560.xls