Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2019

(06:36 | 09/05/2019)

Tại báo cáo số 400-BC/TU ngảy 07-5-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2019:

Các cấp ủy đảng triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức sơ, tổng kết các chuyên đề phục vụ xây dựng văn kiện gắn với xây dựng đề cương văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa Thông báo kết luận số 100-TB/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng về kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại tỉnh ta; “tổ chức thực hiện tốt chế độ đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân”, gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị “về nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”. Ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quản lý đoàn viên, hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội, nhất là ở địa bàn dân cư. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24-12-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”; Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15-01-2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và văn phòng phục vụ chung sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc; thông qua đề án hợp nhất Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh. Chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, thành phố và Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên cấp xã. Tiếp tục triển khai các chương trình, dự án của Chính phủ về chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tôn giáo.


Tiếp tục chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt còn thấp so với kế hoạch, đề ra các giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh hơn, bảo đảm các chỉ tiêu đạt ở mức cao nhất (đến 6 tháng đầu năm, phần lớn các chỉ tiêu đề ra trong năm 2019 phải đạt từ 50% trở lên). Tiếp tục thực hiện tốt việc liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp trong việc sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Chủ động phòng trừ kịp thời dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Chỉ đạo theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tình hình hạn hán, xâm nhập mặn và triển khai thực hiện tốt các giải pháp phòng chống có hiệu quả, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân; phòng, chống cháy rừng trong mùa khô. Tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường.


Tăng cường chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản, xây dựng giao thông nông thôn. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, chuẩn bị tổ chức tốt hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019. Tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách, khai thác tốt nguồn thu, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách. 


Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019). Tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, bảo đảm an toàn, chất lượng. Hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bệnh viện chuyên khoa. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế.


Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chuẩn bị tốt nội dung để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hòn Đất, An Minh và U Minh Thượng. Chỉ đạo tổ chức tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân theo quy định. Tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm ngăn chặn tàu cá của ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép; công tác phòng chống buôn lậu. Phối hợp sớm giải quyết kết thúc các vụ việc khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh. 


Căn cứ chương trình chỉ đạo này, các cấp các ngành theo chức năng nhiệm vụ cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở ngành, địa phương, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
 

Minh Tuệ