Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

SƠ KẾT, TỔNG KẾT 20 CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ XÂY DỰNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH

(14:57 | 23/04/2019)

Ngày 18-4-2019, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang, Trưởng Tiểu ban xây dựng văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (Tiểu Ban) đã ký Kế hoạch số 07-KH/TB chỉ đạo của Tiểu ban xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Theo đó, có 20 chuyên đề và chương trình, dự án trọng điểm (chuyên đề) được sơ kết, tổng kết phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đó là:

 

Lĩnh vực kinh tế có 06 chuyên đề: Tổng kết tình hình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tổng kết thực hiện chương trình phát triển kinh tế biển; tổng kết việc thực hiện đầu tư và phát triển Phú Quốc; tổng kết phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổng kết xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; tổng kết phát triển du lịch bền vững theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Thời gian thực hiện trong tháng 10-11/2019.

 

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có 05 chuyên đề: Tổng kết Đề án đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020; sơ kết Đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tổng kết Đề án phát triển hệ thống trường trọng điểm, trường chuyên biệt, trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020; sơ kết công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; tổng kết kế hoạch bảo vệ, tôn tạo, phát huy các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể gắn liền với di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Thời gian thực hiện quý III-2019.

 

Lĩnh vực quốc phòng-an ninh, nội chính có 04 chuyên đề: Sơ kết Chương trình hành động số 46-CTr/TU, 10-02-2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tổng kết Chuyên đề “Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; sơ kết Kế hoạch số 118/KH-UBND, ngày 04-8-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”; sơ kết Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 12-4-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thời gian thực hiện từ tháng 8-2019 đến quý IV-2019.

 

Lĩnh vực dân vận-mặt trận và các đoàn thể có 01 chuyên đề: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08-12-2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội. Thời gian thực hiện tháng 11-2019.

 

Lĩnh vực xây dựng chính quyền có 01 chuyên đề: Sơ kết tình hình thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Thời gian thực hiện tháng 11-2019.

 

Lĩnh vực xây dựng Đảng có 03 chuyên đề: Tổng kết công tác chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên (trong đó có Đề án 03 của Tỉnh ủy); sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; sơ kết Kế hoạch số 118-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thời gian thực hiện tháng 10-11/2019.

 

Tiểu ban xây dựng giao các tổ nghiên cứu chuyên đề, Tổ biên tập xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc được phân công, bảo đảm chất lượng về nội dung và hoàn thành đúng thời gian quy định.

MINH TUỆ