Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính sách - Pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật

(20:13 | 25/04/2020)

Ngày 17/42020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 544/UBND-NCPC về việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020.

Theo đó, để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức phổ biến, quán triệt tới các cơ quan, đơn vị trực thuộc nội dung Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2020).


Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của UBND tỉnh và kế hoạch của sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã ban hành. Trong đó, chú trọng thực hiện đầy đủ các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật thuộc tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành chính hàng năm.


Quan tâm, bố trí đủ kinh phí thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 225/BTC-HCSN ngày 07/01/2020 về việc hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.


Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc triển khai các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 nêu tại Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng, ban hành chế độ báo cáo định kỳ hàng năm của tỉnh về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.
 

Tú Long