Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng các cấp

(09:47 | 29/06/2020)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và giao ban an ninh tư tưởng 6 tháng đầu năm 2020. 

Đại biểu tham dự hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và giao ban an ninh tư tưởng 6 tháng đầu năm 2020 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, chiều 25-6.


Tại hội nghị, đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Thiện Cẩn - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo về những điểm mới nổi bật trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Kế thừa 5 thành tố trong chủ đề Đại hội XII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị nêu chủ đề Đại hội XIII là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Như vậy, so với chủ đề Đại hội XII, dự thảo nêu chủ đề Đại hội XIII chỉ giữ nguyên thành tố về bảo vệ Tổ quốc, phát triển các thành tố còn lại. 


Dự thảo văn kiện cũng nêu phương châm chỉ đạo Đại hội XIII là “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển” so phương châm của Đại hội XII là “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới”. Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng có một số nội dung mới trong cách tiếp cận mục tiêu phát triển; xác định ý nghĩa của thành tựu công cuộc đổi mới; dự báo tình hình thế giới và đất nước trong những năm tới để đề ra quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển đất nước…


Đại biểu cũng nghe một số kết quả thực hiện Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; thông báo tình hình an ninh tư tưởng và trật tự, an toàn xã hội trong tỉnh 6 tháng đầu năm 2020; báo cáo công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong tỉnh 6 tháng đầu năm 2020; triển khai một số nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời gian tới. 


Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Cẩn đề nghị ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các báo cáo viên tích cực tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng các cấp. Bên cạnh đó, triển khai hoạt động thi đua giữa các địa phương trong cụm; tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020)…
 

Đặng Linh