Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

(09:19 | 10/06/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   608-BC-HDPHsigned_201905311055564230.pdf