Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch Ngành – Lĩnh vực

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triến nông nghiệp - nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

(09:57 | 09/01/2017)

 Ngày 09/01/2017, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND, Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triến nông nghiệp - nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

    Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp - nông thôn găn với cơ câu lại ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đên năm 2020 và định hướng đến năm 2030, với những nội dung chủ yếu sau:

 

    I. Quan điểm điều chỉnh quy hoạch
   1- Tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các tiếu vùng sinh thái cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện đại, có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao với các sản phẩm chủ lực là lúa gạo và thủy sản. Đồng thời, chú trọng chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng hiệu quả, chất lượng cao với các mô hình sản xuất luân canh lúa - màu, lúa - tôm, lúa - cá. Xây dựng vùng lúa chuyên canh tập trung chất lượng cao theo mô hình cánh đồng lớn. Phát triển vùng cây ăn trái, sản xuất rau màu, đặc biệt là rau sạch ở các vùng ven đô thị, khu du lịch. Địa bàn Phú Quốc tập trung phát triển các mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao để tạo cảnh quan du lịch.
    2- Ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất nhằm làm giảm chi phí, tạo giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững. Tổ chức sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị đối với các mặt hàng nông nghiệp, tập trung xây dựng thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Nâng cao hiệu quả hoạt động và không ngừng phát triển các tổ hợp tác, họp tác xã và kinh tế trang trại trong sản xuất nông nghiệp, làm chủ thể để liên kết với các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị. Tranh thủ hỗ trợ từ cơ chế chính sách, huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế để hỗ trợ người sản xuất kết nối, tiếp cận với dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, liên kết với các doanh nghiệp chế biến, hệ thống tiêu thụ sản phẩm để phát huy sức mạnh tổng họp, đảm bảo sản xuất có hiệu quả cao và bền vững.
    3- Phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của nông dân và chất lượng nguồn nhân lực. Chú trọng công tác trông rừng phòng hộ ven biên, giữ ôn định diện tích rừng đặc dụng Vườn Quôc gia Phú Quốc, Vườn Quốc gia u Minh Thượng, khu vực Hòn Chông - Kiên Lương; tăng tỷ lệ rừng kinh tế trong tổng diện tích rừng, nâng cao hiệu quả kinh tế của rừng trồng theo hướng phát triển lâm nghiệp đa chức năng; tăng cường trồng cây phân tán...; để thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH).
   

    II. Mục tiêu phát triển
    1. Mục tiêu chung

    - Điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp - nông thôn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng các mặt hàng nông thủy sản và phát triển bền vững. Đồng thời, phải phù họp với tình trạng biến đổi khí hậu, nước biển dâng và suy giảm nguồn nước ngọt.
    - Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại theo hướng tạo giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững, dựa trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh gắn nhu cầu thị trường nội địa và xuât khâu; áp dụng khoa học công nghệ, làm ra sản phâm có chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phâm, đáp ứng nhu câu đa dạng trong nước và khả năng cạnh tranh thị trường quốc tế; nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, lao động và nguồn vốn; tăng nhanh thu nhập và đời sông của nông dân.
    2. Mục tiêu cụ thể

    .................................

    Chi tiết xem file đính kèm

 

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   phe_duyet_20170112093150240263.pdf