Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin Khen thưởng - Xử phạt

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

(08:19 | 06/12/2017)

Chiều ngày 04/11, ông Mai Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Trương ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương làm Trưởng đoàn đồng chủ trì cuộc họp về kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác TĐKT tỉnh Kiên Giang năm 2017. Thành phần tham dự theo Quyết định số 1317/QĐ-UBND, ngày 16/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng TĐKT tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

Ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Trương ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát công tác TĐKT phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

 

Theo Báo cáo số 280/BC-UBND, ngày 30/11/2017 về kết quả khen thưởng cấp Nhà nước và cấp tỉnh, năm 2017 (06/11/2016 - 05/11/2017) như sau:
Khen cấp Nhà nước: Tổng số đã trình Thủ tướng Chính phủ: 333 hồ sơ. Tổng số đã có quyết định khen thưởng: 332 hồ sơ, trong đó: 52 Huân chương các loại, 167 danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, 17 Cờ thi đua của Chính phủ, 96 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; khen thưởng cấp tỉnh: Tổng số có: 5.549 hồ sơ (2.141 tập thể, 3.408 cá nhân), trong đó: Cá nhân không là lãnh đạo quản lý: 1.973, chiếm: 57.86%; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 4.767 hồ sơ (1.391 tập thể, 3.376 cá nhân), trong đó: 237 tập thể hạng Nhì và hạng Ba Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh. Thành tích thực hiện nhiệm vụ được giao: 1.573 hồ sơ. Thành tích chuyên đề, đột xuất: 2.953 hồ sơ. Thành tích đối ngoại: 04 hồ sơ. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 32 cá nhân. Cờ thi đua của UBND tỉnh: 91 tập thể dẫn đầu Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh. Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc: 659 hồ sơ.
Công tác quản lý Nhà nước về TĐKT: UBND tỉnh, năm 2017 đã ban hành: 26 văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh; công tác kiện toàn bộ máy của Hội đồng TĐKT các cấp kịp thời khi có thành viên thay đổi về chức danh, đơn vị công tác,… Cơ cấu thành phần để đảm bảo về mặt chuyên môn, nghiệp vụ khi xét sáng kiến; công tác bồi dưởng nghiệp vụ TĐKT: Hằng năm, Hội đồng TĐKT tỉnh đều ban hành kế hoạch tập huấn cho đội ngũ làm công tác TĐKT từ tỉnh đến cơ sở, năm 2017: Tổ chức 07 lớp tập huấn nghiệp vụ cho gần 700 cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Nội dung tập huấn gồm: Những điểm mới của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, Quyết định số 489/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh, Hướng dẫn số 37/HD-HĐTĐKT về nội dung và phương pháp chấm điểm nội dung 3 về thi đua thực hiện công tác TĐKT quy định tại Quyết định số 489/QĐ-UBND,…
Hằng năm, UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá những kết quả đạt được, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện năm kế tiếp. Nhất là những đánh giá qua thanh, kiểm tra để rút kinh nghiệm, hướng dẫn thực hiện đúng quy định pháp luật về công tác TĐKT. Tại hội nghị tổng kết hằng năm, UBND tỉnh biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh khá kịp thời, phù hợp với thực tiễn của địa phương, qua đó góp phần nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành công tác TĐKT.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Lại Xuân Môn đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền tỉnh Kiên Giang, nhất là nhận thức của từng cấp lãnh đạo và người lao động. Nhận thức, xác định công tác thi đua có vị trí hết sức quan trọng vì thi đua thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội; triển khai công tác TĐKT nghiêm túc, sâu sắc; kịp thời kiện toàn Hội đồng TĐKT, phân công từng thành viên rõ ràng; kết quả tổ chức thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ; doanh nghiệp hội nhập và phát triển, chung tay vì người nghèo, chăm lo đời sống cho nhân dân và đánh giá cao cách chỉ đạo của UBND Kiên Giang.
Các mặt tồn tại trong báo cáo cơ bản thống nhất và cần tập trung một số lĩnh vực còn hạn chế: Phát hiện, tổ chức nhân rộng mô hình chưa cao; hoạt động của Hội đồng và đội ngũ cán bộ còn hạn chế về chuyên môn cần tập trung khắc phục; cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên, liên tục, không ngừng; lựa chọn nội dung để làm tốt công tác TĐKT, cần tập trung vào những việc khó, bức xúc trong xã hội; trọng tâm vào việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến để tạo miền tin, phát triển kinh tế; có chính sách đặc biệt quan tâm đến người nghèo; khen thưởng tập trung vào những người lao động, có sáng kiến; hoàn thành, làm tốt công tác khen thưởng phong tặng, truy tặng.
Ông Mai Văn Huỳnh thay mặt UBND tỉnh, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn, thống nhất với các ý kiến đánh giá của Trưởng đoàn; trong chỉ đạo, điều hành không chạy theo thành tích, tạo động lực thực hiện đúng theo chỉ đạo của Chính phủ trong thời gian tới./.
 

Thiên Đăng (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)