Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin Khen thưởng - Xử phạt

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

(08:20 | 11/08/2017)

Ngày 09/8/2017, Ban Thi đua - Khen thưởng đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo và công chức chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng phòng Nội vụ cấp huyện.

Toàn cảnh lớp tập huấn nghiệp vụ công tác TĐKT.

 

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-HĐTĐKT ngày 30/5/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) và Kế hoạch số 407/KH-BTĐKT ngày 21/6/2017 của Ban TĐKT về tập huấn nghiệp vụ năm 2017, ngày 09/8/2017, tại Trường Chính trị tỉnh, lớp tập huấn thứ nhất được khai mạc, dự và triển khai các nội dung lớp tập huấn có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT, Trưởng ban TĐKT; lãnh đạo Ban TĐKT và các phòng chuyên môn cùng hơn 120 cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác TĐKT các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo và công chức chuyên trách công tác TĐKT phòng Nội vụ 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.


Nội dung tập huấn gồm: Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua thuộc tỉnh; Hướng dẫn chấm điểm nội dung 3 về thi đua thực hiện công tác TĐKT quy định tại Quyết định số 489/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Một số vấn đề về phần mềm quản lý hồ sơ thi đua khen thưởng; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh tổ chức phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 và Hướng dẫn của Hội đồng TĐKT về việc xét khen thưởng hàng năm đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; Hướng dẫn số 455/HD-BTĐKT của Ban TĐKT về Mẫu báo cáo thành tích và văn bản đề nghị khen thưởng; ngoài ra, tập huấn nghiệp vụ khen thưởng thành tích kháng chiến cho cấp huyện. Các nội dung trên do lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban TĐKT trình bày.


Đây là lớp thứ nhất trong kế họach mở 04 lớp tại tỉnh của Ban TĐKT trong năm 2017. Sau phần tập huấn của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập huấn cho các đơn vị trực thuộc./.
 

H.C (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)