Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin Khen thưởng - Xử phạt

Xem với cỡ chữAA

Phát động phong trào thi đua chuyên đề tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Kiên Giang lần thứ VIII năm 2017-2018

(14:07 | 09/05/2017)

Ngày 05/5/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND phát động phong trào thi đua chuyên đề tổ chức Đại hội Thể dục, Thể thao các cấp tỉnh Kiên Giang lần thứ VIII năm 2017-2018.

 CTThidua-B.jpg

Trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị dẫn đầu Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh năm 2016.

 

Theo đó, mục đích là nhằm động viên các các cấp, các ngành; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tích cực hưởng ứng các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” qua đó tổ chức thành công Đại hội Thể dục, Thể thao các cấp tỉnh Kiên Giang lần thứ VIII năm 2017-2018 (sau đây gọi tắt là Đại hội TDTT lần thứ VIII) và chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể dục, Thể thao toàn quốc. Yêu cầu đặt ra là phong trào thi đua phải được phát động sâu rộng, thu hút các tập thể và cá nhân tham gia thường xuyên, liên tục, tạo ra động lực mới vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT lần thứ VIII của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đề ra. Phong trào thi đua phải được tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến.
Đối tượng thi đua gồm cá nhân là công dân đang cư ngụ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tham dự Đại hội TDTT lần thứ VIII. Tập thể, cá nhân được cấp có thẩm quyền giao tổ chức Đại hội TDTT lần thứ VIII; các tập thể là các đoàn thể thao, các đội (thi đấu các bộ môn có tính tập thể như bóng đá, bóng chuyền…) trực tiếp tham dự Đại hội Thể dục, Thể thao cấp tỉnh. Tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất, phương tiện góp phần tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ VIII.
Thời gian thực hiện Phong trào thi đua từ tháng 01/2017 đến tháng 5/2018 với mục tiêu và nội dung thi đua thực hiện theo Kế hoạch số 11/KH-BCĐ ngày 20/01/2017 của Ban Chỉ đạo Tổ chức Đại hội TDTT lần thứ VIII. Tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng gồm:
Một là, đối với tập thể, cá nhân được giao tổ chức thực hiện Đại hội Thể dục, Thể thao các cấp: (1) Đối với tập thể: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội bộ đoàn kết; hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu đăng ký thi đua chuyên đề này và đạt các tiêu chuẩn sau: Là tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao về tổ chức Đại hội Thể dục, Thể thao các cấp; có nhiều sáng tạo, phương pháp mới hoặc áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong tổ chức thực hiện Đại hội đạt hiệu quả cao, an toàn và tiết kiệm; vận động xã hội hóa (hoặc tham mưu vận động) tổ chức Đại hội đạt hiệu quả cao (kinh phí vận động chiếm tỷ lệ cao trong tổng kinh phí tổ chức), trừ các tập thể được giao nhiệm vụ làm công tác chuyên môn, kỹ thuật, trọng tài. (2) Đối với cá nhân: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiêu biểu xuất sắc trong số các cá nhân hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu đăng ký thi đua theo chuyên đề này; có sáng tạo, phương pháp mới trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong việc tổ chức Đại hội hoặc các môn thi tại Đại hội đem lại hiệu quả cao.
Hai là, đối với tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia thi đấu tại Đại hội cấp tỉnh: (1) Đối với tập thể: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, không vi phạm điều lệ thi đấu và các quy định khác của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh và đạt một trong các tiêu chuẩn sau: (i) Là tập thể xã, phường, thị trấn có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức tốt Đại hội Thể dục, Thể thao cấp cơ sở được Ban Tổ chức Đại hội cấp huyện chọn và đề nghị; (ii) Là tập thể huyện, thị xã, thành phố và Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc tổ chức tốt Đại hội Thể dục, Thể thao cấp huyện, sở ngành tỉnh được Ban Tổ chức Đại hội cấp tỉnh chọn và đề nghị; (iii) Tập thể huyện, thị xã, thành phố và Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (toàn đoàn) đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc tại Đại hội Thể dục, Thể thao cấp tỉnh được Ban Tổ chức Đại hội chọn đề nghị; (iiii) Các đội thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng. (2) Đối với cá nhân: Chấp hành tốt điều lệ và các quy định khác của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh; đạt từ 02 Huy chương Vàng trở lên tại Đại hội Thể dục, Thể thao cấp tỉnh.
Ba là, tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp cho Đại hội Thể dục, Thể thao các cấp: (1) Đối với tập thể: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết; là tập thể tiêu biểu có nhiều thành tích trong việc ủng hộ (công sức, tiền của, phương tiện trị giá từ 200 triệu đồng) hoặc vận động ủng hộ (vận động xã hội hóa trị giá từ 400 triệu đồng) góp phần vào thành công của Đại hội TDTT lần thứ VIII. (2) Đối với cá nhân phải có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc tham gia ủng hộ (công sức, tiền của, phương tiện trị giá từ 75 triệu đồng) hoặc vận động ủng hộ (vận động xã hội hóa trị giá từ 150 triệu đồng) góp phần vào thành công của Đại hội TDTT lần thứ VIII.
Các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc nêu trên được đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Số lượng khen thưởng được phân bổ theo đối tượng tham gia như: (1) Tập thể, cá nhân được giao tổ chức thực hiện Đại hội Thể dục, Thể thao các cấp; (2) Tập thể, cá nhân tham gia ủng hộ Đại hội các cấp và (3) Tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục, Thể thao cấp tỉnh. Ngoài ra, Ban Tổ chức Đại hội cấp tỉnh có hình thức động viên riêng cho các tập thể huyện, thị xã, thành phố và sở, ngành có thành tích thi đấu tốt tại Đại hội TDTT cấp tỉnh.
Đăng ký thi đua: Các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã (sau đây gọi chung là cơ quan, địa phương, đơn vị) tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký thi đua theo nhiệm vụ được phân công đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, việc đăng ký kết thúc vào cuối tháng 6/2017 (riêng tập thể, cá nhân đóng góp công sức, vật chất, phương tiện tổ chức Đại hội Thể dục, Thể thao các cấp không nhất thiết phải đăng ký thi đua) và tổng hợp đăng ký gởi về UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) trong tháng 7/2017. Kết thúc Đại hội Thể dục, Thể thao các cấp (5/2018), tập thể, cá nhân có đăng ký mới bình xét đề nghị khen thưởng từ cơ sở. Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định hiện hành, riêng các cá nhân và tập thể đạt thành tích Huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại Đại hội cấp tỉnh hồ sơ thực hiện theo thủ tục đơn giản; thời gian đề nghị khen thưởng trước 30/05/2018, đối với khen thành tích tại Đại hội cấp tỉnh thì trình ngay sau khi Đại hội kết thúc. Về mức tiền thưởng: Đối với thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Đại hội Thể dục, Thể thao cấp tỉnh (Huy chương Vàng, Bạc, Đồng) mức thưởng theo quy định của Ban Tổ chức Đại hội cấp tỉnh. Các trường hợp khác mức thưởng theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Để thực hiện tốt Phong trào thi đua chuyên đề, UBND tỉnh đề ra một số biện pháp sau: (1) Tổ chức phát động thi đua sâu rộng trong các cơ quan, địa phương, đơn vị và nhân dân trong tỉnh để tập thể, cá nhân hưởng ứng đăng ký tham gia. (2) Các cơ quan, địa phương, đơn vị được giao tổ chức Đại hội Thể dục, Thể thao các cấp trên cơ sở Kế hoạch này xây dựng kế hoạch hưởng ứng phát động thi đua với nội dung, tiêu chuẩn cụ thể phù hợp với nhiệm vụ được giao để triển khai đăng ký thực hiện. (3) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội TDTT lần thứ VIII để tập thể, cá nhân hưởng ứng thi đua thực hiện đạt hiệu quả cao. (4) Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung thi đua đã đề ra, kịp thời uốn nắn các lệch lạc trong quá trình thực hiện. Kết thúc Đại hội TDTT lần thứ VIII, tổng kết phong trào thi đua, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu và (5) Giao Sở Văn hoá và Thể thao phối hợp Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) và các cơ quan, địa phương có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện./.
 

 

Hà Văn Chiến (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)