Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin Khen thưởng - Xử phạt

Xem với cỡ chữAA

Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thiết thực, hiệu quả

(07:30 | 27/03/2017)

 Ngày 17/3/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang đã chính thức ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2017 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thiết thực, hiệu quả”.

 HNThidua-B.jpg

Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017 diễn ra vào ngày 08/3/2017.

 

Mục đích của Phong trào thi đua (PTTĐ) là nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, địa phương, đơn vị góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2017 của tỉnh; từ kết quả của PTTĐ, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các mô hình mới có hiệu quả, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực tạo sự lan tỏa cao trong tỉnh; thông qua PTTĐ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các PTTĐ yêu nước. Yêu cầu của Kế hoạch là PTTĐ phải được phát động liên tục, sâu rộng, thu hút cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, nông dân, người lao động và Nhân dân trong tỉnh tham gia, tạo ra động lực mới vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2017; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện PTTĐ thường xuyên với các PTTĐ theo chuyên đề, theo đợt gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết hội nghị Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện PTTĐ với công tác khen thưởng; khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích thi đua; thực hiện đúng qui trình, nâng cao chất lượng khen thưởng, bảo đảm khen thưởng kịp thời, thực chất, chính xác, dân chủ, công khai.

Nội dung thi đua gồm: (1) Thi đua thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, địa phương, đơn vị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2017; (2) Trọng tâm thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 là hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ về: Tăng trưởng kinh tế; tăng thu ngân sách; tăng kim ngạch xuất khẩu; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; giảm tội phạm và tai nạn giao thông; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; phát triển y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường; đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt cải cách hành chính nhằm tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung triển khai thực hiện tốt 3 PTTĐ trọng tâm do Chính phủ phát động là: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới " giai đoạn 2016 - 2020; phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và Phát triển ” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; (3) Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả kết hợp với các PTTĐ khác như cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; dân vận khéo…, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng, đạo đức và lối sống trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân và (4) Xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh tới cơ sở đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đảm bảo ổn định, trong sạch, vững mạnh, gắn bó với nhân dân.

Mục tiêu, chỉ tiêu thi đua năm 2017 gồm: (1) Chỉ tiêu phát triển kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 7,2% so với năm 2016; thu nhập binh quân đầu người đạt 1.754 USD; Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 1,37%, trong đó tổng sản lượng lúa đạt 4,520 triệu tấn; Giá trị sản xuất ngành thủy sản tăng 11,12%, trong đó tổng sản lượng khai thác đạt 530.000 tấn, nuôi trồng 224.725 tấn (tôm nuôi 63.000 tấn); Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 9,5%; Kim ngạch xuất khẩu đạt 400 triệu USD (trong đó, trị giá hàng nông sản đạt 225 triệu USD, hàng hải sản đạt 145 triệu USD); Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 83.500 tỷ đồng, tăng 13,9%; Tổng thu ngân sách trên địa bàn 8.838 tỷ đồng (trong đó, thu nội địa 8.608 tỷ đồng); Tổng chi ngân sách 11.935 tỷ đồng (trong đó, chi đầu tư phát triển 4.081 tỷ đồng, chiếm 34,2% tổng chi ngân sách); Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 44.799 tỷ đồng, chiếm 62,8% GRDP; Phấn đấu có thêm 11 xã đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới 39/118 xã; Tỷ lệ giao thông nông thôn đường ấp - liên ấp thực hiện 328 km, đến cuối năm 2017 đạt 68%. (2) Các chỉ tiêu văn hoá - xã hội: Số lao động được giải quyết việc làm 35.000 lượt người; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 58%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề có bằng cấp, chứng chỉ đạt 46,5%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1 - 1,5%, riêng các xã đặc biệt khó khăn giảm 2%; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 79%; Tỷ lệ huy động học sinh từ 6 - 14 tuổi đến trường đạt 96% trở lên; Tỷ lệ giảm sinh dưới 0,2%o; Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 13,4%; Tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh 88%, trong đó tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch 86%, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 88,54%; Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98,6%. (3) Chỉ tiêu về đảm bảo quốc phòng - an ninh, an toàn giao thông: Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Hoàn thành công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu được giao; Công tác giáo dục kiến thức quốc phòng đạt 100% chỉ tiêu trên giao; thực hiện công tác huấn luyện quân sự cho các lực lượng động viên và lực lượng dân quân tự vệ đạt 100%; Tai nạn giao thông (cả 3 tiêu chí) giảm hơn so với cùng kỳ năm 2016. (4) Các chỉ tiêu khác: 100% cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra về cải cách hành chính năm 2017; 100% các cơ quan hành chính các cấp và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tốt nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; Đảm bảo vệ sinh, môi trường tại các cơ quan, địa phương, đơn vị.

5 giải pháp cơ bản để thực hiện Kế hoạch là: (1) Tổ chức Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh theo quy định tại Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; từng Cụm, Khối thi đua xây dựng kế hoạch và tổ chức ký kết giao ước thi đua để phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu nêu trên. (2) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; tuyên truyền của các cơ quan, địa phương, đơn vị; nội dung tuyên truyền tập trung: Tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. (3) Xây dựng kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình mới trong phong trào thi đua yêu nước tại từng cơ quan, địa phương, đơn vị; đảm bảo thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình tiên tiến. (4) Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện PTTĐ tại cơ quan, địa phương, đơn vị, kịp thời phát hiện lệch lạc, yếu kém để có biện pháp khắc phục. (5) Làm tốt công tác sơ, tổng kết PTTĐ, phát hiện khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; chú trọng khen thưởng cá nhân trực tiếp lao động, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, các tập thể nhỏ, tập thể ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; khen đột xuất.

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao: (1) Trên cơ sở Kế hoạch này, các cơ quan, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch phát động thi đua và khen thưởng theo thẩm quyền, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng; Cụm trưởng, Khối trưởng các Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch phát động thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện đạt kết quả. (2) Người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo đổi mới tổ chức PTTĐ; kiểm tra, đôn đốc thực hiện và sơ, tổng kết, khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đúng quy định, đảm bảo chất lượng khen thưởng. (3) Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) giúp Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; phối hợp cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể trong công tác thông tin, tuyên truyền về thi đua khen thưởng. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này./.

Hà Chiến (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)